Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në kuadër të përfundimit të pocedurës administrative ndaj z. Arben Qalliu për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 9/2020 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, referuar nenit 90 të Ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, ditën e enjte, më datë 14.01.2021, ora 13:00, do të bëjë shpalljen e vendimit.