For more details see the announcement below in Albanian language:

Thirrje publike për të aplikuar për ekspertë kontabël të licensuar (auditues ligjor) për auditimin e partive politike për vitin kalendarik 2020.