Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë të punës drejtor në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore, shpallim listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi – testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Erion Meta

 Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.gov.al.

Njësia përgjegjëse