Subjektet zgjedhore, duhet të dorëzojnë dokumentacionin për kandidim për zgjedhjet për Kuvend në KQZ, ndërsa për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore në KZAZ.

KQZ është në procesin e hartimit dhe miratimit të modeleve të dokumenteve të kandidimit.

Dokumentacioni për kandidim për Kuvend dhe për organet e qeverisjes vendore shkarkohet këtu.