Çdo shtetas shqiptar me të drejtë vote, sigurohet që emri i tij është i regjistruar në listën përfundimtare të zgjedhësve dhe është informuar për vendndodhjen e qendrës së votimit.

Ditën e votimit zgjedhësi paraqitet në qendrën e tij të votimit me dokumentin e identifikimit (ID ose pasaportë biometrike).

Komisioni i Qendrës së Votimit verifikon identitetin e zgjedhësit .

Zgjedhësi pajiset me fletën e votimit nga Komisioni i Qendrës së Votimit.

Zgjedhësi hyn i vetëm në dhomën e fshehtë.

Zgjedhësi shënon në krah të emrit të subjektit zgjedhor dhe / ose kandidatin e parapëlqyer të subjektit zgjedhor.

Zgjedhësi përdor shenjën “x” ose “+” apo një shenjë tjetër që tregon qartë zgjedhjen e bërë prej tij.

Më pas palos fletën e votimit, në mënyrë që shenja të mos jetë e dukshme por të paktën një nga vulat në pjesën e pasme të fletës të jetë e dukshme.

Votimi përfundon në momentin kur zgjedhësi hedh fletën e votimit në kutinë e votimit dhe largohet nga qendra e votimit.

Për më shumë…