EmërtimiDocument Linkdoc_category2_hfilter
Vendim nr. 21, datë 13.07.2021 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të datës 25.04.2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 20, datë 20 prill 2021 “Për miratimin e udhëzuesit të punës të Komisionit të Zonës së Administrimit të Zgjedhjeve dhe Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Download

2021-2
Vendim nr. 19, datë 14.04.2021 “Për kriteret e caktimit të numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25.04.2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 18, datë 14.04.2021 “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për fushatën zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 17, datë 14.04.2021 “Për rregullat procedurale për procesin e Votimit dhe Numërimit Elektronik nëpërmjet Pajisjes Elektronike të Votimit dhe Numërimit (PEVN) të qendrave të votimit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr.40, në qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 16, datë 12.04.2021, “Për miratimin e udhëzuesit të Komisioneve të Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 15, datë 12.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.03.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 14, datë 10.04.2021 “Për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 13, datë 06.04.2021 “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 12, datë 31.03.2021 “Për shpalljen e moskompetencës së Komisionit Rregullator për shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 11, datë 25.03.2021 “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 10, datë 11.03.2021 “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 09, datë 09.03.2021 “Për procedurat e funksionimit dhe mirëmbajtjes së portalit, procedurat dhe afatet e hetimit administrative të denoncimeve dhe vendimin që merret në përfundim të tyre”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 08, datë 04.03.2021, “Për miratimin e udhëzuesit për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 07, datë 02.03.2021, “Për caktimin e personelit të kualifikuar për përdorimin e pajisjeve të teknoogjisë së informacionit në Qendrën e Votimit”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 06, datë 26.02.2021 “Për miratimin e specifikimeve teknike të fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 05, datë 19.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 04, datë 12.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 04, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 03, datë 09.02.2021 “Për kriteret e caktimit dhe organizimit të Vendit të Numërimit të Votave”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 02, datë 30.01.2021 “Për miratimin e Metodologjisë së Monitorimit të Medias Audio dhe Vizive”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 01, datë 22.01.2021 “Për rregullat proceduriale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në Vendet e Numërimit të Votave”.

Shkarko

2021-2
Vendim nr. 12, datë 30.12.2020 “Për miratimin e rregullave të veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave të administrimit dhe shpërndarjes së vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 10, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave dhe modaliteteve për llogaritjen e vlerës monetare të dhurimeve në natyrë ose shërbimeve, huave dhe kredive për qëllime zgjedhore ose politike të përfituara nga partitë politike dhe kandidatët gjatë fushatës zgjedhore”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 8, datë 14.12.2020 “Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit ë Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 7, datë 11.12.2020 “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Shkarko

2020-2
Udhëzim nr. 02, datë 05.12.2020, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”.

Shkarko

2020-2
Udhëzim nr. 01, datë 05.12.2020, “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetëqeverisjes vendore për zgjedhjet për Kuvend të dates 25 prill 2021”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 06, datë 30.11.2020, “Për ngritjen e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend, të dates 25 prill 2021”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 05, datë 20.11.2020, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 04, datë 13.11.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotesojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Shkarko

Vendim nr. 03, datë 06.11.2020, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 02, datë 31.10.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e indentifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republiken e Shqipërisë”.

Shkarko

2020-2
Vendim nr. 01, datë 26.10.2020, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Rregullator”. 

Shkarko

2020-2