TitleDocument Linkdoc_category2_hfilter
Vendim nr. 21, datë 13.07.2021 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të datës 25.04.2021”.

Download

2021
Vendim nr. 20, datë 20 prill 2021 “Për miratimin e udhëzuesit të punës të Komisionit të Zonës së Administrimit të Zgjedhjeve dhe Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 19, datë 14.04.2021 “Për kriteret e caktimit të numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25.04.2021”.

Download

2021
Vendim nr. 18, datë 14.04.2021 “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për fushatën zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill2021”.

Download

2021
Vendim nr. 17, datë 14.04.2021 “Për rregullat procedurale për procesin e Votimit dhe Numërimit Elektronik nëpërmjet Pajisjes Elektronike të Votimit dhe Numërimit (PEVN) të qendrave të votimit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr.40, në qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 16, datë 12.04.2021, “Për miratimin e udhëzuesit të Komisioneve të Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 15, datë 12.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.03.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.

Download

2021
Vendim nr. 14, datë 10.04.2021 “Për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 13, datë 06.04.2021 “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore”.

Download

2021
Vendim nr. 12, datë 31.03.2021 “Për shpalljen e moskompetencës së Komisionit Rregullator për shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 11, datë 25.03.2021 “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.

Download

2021
Vendim nr. 10, datë 11.03.2021 “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit”.

Download

2021
Vendim nr. 09, datë 09.03.2021 “Për procedurat e funksionimit dhe mirëmbajtjes së portalit, procedurat dhe afatet e hetimit administrative të denoncimeve dhe vendimin që merret në përfundim të tyre”.

Download

2021
Vendim nr. 08, datë 04.03.2021, “Për miratimin e udhëzuesit për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 07, datë 02.03.2021, “Për caktimin e personelit të kualifikuar për përdorimin e pajisjeve të teknoogjisë së informacionit në Qendrën e Votimit”.

Download

2021
Vendim nr. 06, datë 26.02.2021 “Për miratimin e specifikimeve teknike të fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Download

2021
Vendim nr. 05, datë 19.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

Download

2021
Vendim nr. 04, datë 12.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 04, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Download

2021
Vendim nr. 03, datë 09.02.2021 “Për kriteret e caktimit dhe organizimit të Vendit të Numërimit të Votave”.

Download

2021
Vendim nr. 02, datë 30.01.2021 “Për miratimin e Metodologjisë së Monitorimit të Medias Audio dhe Vizive”.

Download

2021
Vendim nr. 01, datë 22.01.2021 “Për rregullat proceduriale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në Vendet e Numërimit të Votave”.

Download

2021
Vendim nr. 12, datë 30.12.2020 “Për miratimin e rregullave të veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve”.

Download

2020
Vendim nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave të administrimit dhe shpërndarjes së vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

Download

2020
Vendim nr. 10, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave dhe modaliteteve për llogaritjen e vlerës monetare të dhurimeve në natyrë ose shërbimeve, huave dhe kredive për qëllime zgjedhore ose politike të përfituara nga partitë politike dhe kandidatët gjatë fushatës zgjedhore”.

Download

2020
Vendim nr. 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.

Download

2020
Vendim nr. 8, datë 14.12.2020 “Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit ë Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.

Download

2020
Vendim nr. 7, datë 11.12.2020 “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Download

2020
Udhëzim nr. 02, datë 05.12.2020, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”.

Download

Udhëzim nr. 01, datë 05.12.2020, “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetëqeverisjes vendore për zgjedhjet për Kuvend të dates 25 prill 2021”.

Download

2020
Vendim nr. 06, datë 30.11.2020, “Për ngritjen e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.

Download

2020
Vendim nr. 02, datë 31.10.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e indentifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republiken e Shqipërisë”.

Download

2020
Vendim nr. 05, datë 20.11.2020, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.

Download

2020
Vendim nr. 04, datë 13.11.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotesojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Download

2020
Vendim nr. 03, datë 06.11.2020, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve”.

Download

2020
Vendim nr. 01, datë 26.10.2020, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Rregullator”. 

Download

2020