Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 06.11.2020.

05/11/2020 | Rendi i ditës

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator, datë 06.11.2020.

Komisioni Rregullator, ditën e Premte, më datë 06.11.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

1) “Projektrregullore “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve.”

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 06.11.2020.