Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.

10/12/2020 | Vende të lira pune

Bazuar në neni 19, të Ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin nr.69/2020 të Kuvendit “Për miratimin e strukturës së personelit shtesë të KQZ-së, për zgjedhjet e Kuvendit, datë 25 prill 2021”, Vendimin nr.109, datë 06.03.2019, të Këshillit të Ministrave “Për vendosjen e standardeve në kryerjen e disa aktiviteteve me punonjës të përkohshëm, në njësitë e qeverisjes qendrore”. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përmbushje të detyrimit për administrimin e zgjedhjeve do të rekrutojë punonjës me kohë jo të plotë pune.

Për më shumë informacion klikon dokumentin e mëposhtëm.

Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.

Apliko

Vende të lira puneNjoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021.