Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 22.12.2020.

21/12/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e martë, më datë 22.12.2020, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.

 Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Zoom.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 22.12.2020.