Caktohen partitë që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve dhe u miratohen rregullat e regjistrimit të subjekteve zgjedhore.

23/12/2020 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi mbledhje publike , në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkronjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar.

Komisioneri shqyrtoi projektudhëzimin “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin  e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Udhëzimi i miratuar i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve përbëhet nga 12 nene të strukturuara në 4 krerë dhe përmban dispozita që përshkruajnë kërkesat dhe procedurat për regjistrimin e partive politike, koalicioneve zgjedhore dhe të komitetit nismëtar. Përcakton rregullat për regjistrimin e partive politike dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit, verifikimin e dokumentacionit për përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi dhe kompetencën e Komisionerit për regjistrimin ose mosregjistrimin e partisë politike, koalicionit zgjedhor apo komitetit nismëtar. Në udhëzim përshkruhen të gjitha dokumentet e kandidimit që do të përdorin partitë politike dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për çdo lloj zgjedhjeje, si edhe kërkesat në lidhje me formularin e vetëdeklarimit në zbatim të ligjit të dekriminalizimit.

Gjithashtu, Komisioneri shqyrtoi projektvendimin “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Komisioneri vendosi që në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021, Partia Socialiste e Shqipërisë do të propozojë dy anëtarë në çdo KZAZ, Partia Social Demokrate do të propozojë një anëtar në çdo KZAZ, Partia Demokratike do të propozojë dy anëtarë në çdo KZAZ, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim do të propozojë një anëtar në çdo KZAZ. Anëtari i shtatë do të propozohet në gjysmën e KZAZ-ve nga Partia Socialiste e Shqipërisë, parti e parë e shumicës parlamentare, kurse në gjysmën tjetër të KZAZ-ve nga Partia Demokratike, parti e parë e opozitës parlamentare, sipas rezultatit të shortit që do të hidhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sekretari i KZAZ-së do të propozohet nga Partia Socialiste e Shqipërisë në KZAZ-të që kanë në përbërje tre anëtarë të propozuar nga kjo parti politike dhe nga Partia Demokratike në KZAZ-të që kanë në përbërje dy anëtarë të propozuar nga kjo parti politike.

Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia Demokratike, Partia Social Demokrate, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, të paraqesin kandidaturat për anëtarë dhe sekretarë të KZAZ-ve brenda datës 11 janar 2021.

LajmeCaktohen partitë që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve dhe u miratohen rregullat e regjistrimit të subjekteve zgjedhore.