Komisioni Rregullator, ditën e mërkurë, më datë 30.12.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për rregullat e veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve”.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line në platformën Zoom.

Materialet e Mbledhjes: