Njoftim për zhvillimin e mbledhjes publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.02.2021.

30/01/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 02.02.2021, ora 17:00

 Rendi i ditës:

  1.  Projektudhëzimin “Për procedurat e akreditimit dhe rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja, mediave dhe subjektet zgjedhore”;
  2. Projektudhëzimin “Për caktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit”;
  3. Projektvendim “Për shperndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2021”;
  4. Projektvendim “Për rregjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë për krijimin e rregjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale”;
  5. Projektvendim “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve te KZAZ-ve”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e mbledhjes publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.02.2021.