Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.02.2021.

14/02/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 16.02.2021, ora 16:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 16.12.2020 “Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  2. Projektudhëzimi “Për miratimin e modelit të aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”;
  3. ​Projektvendimi “Për miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren nga GN-ja dhe KZAZ-ja për pasqyrimin e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  4. Projektvendimi “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.02.2021.