Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.03.2021.

18/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 18.03.2021, ora 16:00

 Rendi i ditës:

  1. “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”;
  2. “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr.02, KZAZ-së nr. 04, Qarku, KZAZ-së nr. 29, KZAZ-së nr. 30, KZAZ-së nr. 37, Qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 74, Qarku Korçë, KZAZ-së nr. 77, Qarku Gjirokastër”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 18.03.2021.