Miratohen rregullat dhe procedurat për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit.

25/03/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi unanimisht projektvendimin “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të KQV-së dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.

Në vlerësim të rolit dhe rëndësisë së detyravë të KQV-së. vendimi përcakton dhe detajon rregullat për organizimin dhe funksionimin e KQV-së, si edhe për ushtrimin e përgjegjësive për zhvillimin e zgjedhjeve në Qendrën e Votimit në përputhjes me Kodin Zgjedhor. Përcaktohen afatet dhe procedurat për marrjen në dorëzim të materialeve zgjedhore nga KZAZ, marrjen në dorëzim të pajisjes së identifikimit elektronik të zgjedhësve (PEI), kamerës për video-regjistrim në QV, dhe regullat për administrimin dhe përdorimin e vulës së KQV-së dhe vulës së Kryetarit të KQV-së.

Vendimi ka parashikuar procedurat për hapjen e votimit, vënien në funksionim të PEI nga operatori i QV-së, procedurat për identifikimin elektronik të zgjedhësit, funksionimin e kamerës së QV e të tjerë.

LajmeMiratohen rregullat dhe procedurat për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit.