Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 12.04.2021.

10/04/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 12.04.2021, ora 13:00

Rendi i ditës:

  1.  Projektvendim “Për shqyrtimin e denoncimit për moszbatim të vendimit nr. 140, datë 15.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari”;
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.03.2021-03.04.2021”;
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Pal Ndreu”;
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Viola Spiro Murati”;
  5. Projektudhëzim “Për miratimin e procedurave të dorëzimit të kamerës për video rregjistrim në mjedisin e brendshëm të qendrës së votimit”
  6. Projektvendime “Për miratimin e vëzhguesve, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 12.04.2021.