Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 13.04.2021.

13/04/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 13.04.2021, ora 16:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për përdorimin e aplikacionit KQZ”;
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.03.2021-03.04.2021”;
  3. Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”;
  4. Projektvendim “Për lirim dhe emërim të një sekretari të KZAZ-së dhe të disa anëtarëve të KZAZ-ve”;
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Misar Sherif Muka”;
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Grisilda Nexhip Plaka”;
  7. Projektvendime “Për miratimin e vëzhguesve, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 13.04.2021.