Miratohen rregullat proceduriale teknike për administrimin dhe zhvillimin e procesit të votimit dhe numërimit elektronik.

15/04/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme miratoi rregullat procedurale teknike të ZAZ nr. 40, Tiranë, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të votimit dhe numërimit elektronik që do të zbatohet për zgjedhjet e të datës 25 prill 2021.

Gjithashtu, miratoi udhëzimi për përdorimin e programit aplikativ “KQZ” gjatë ditës së votimit nga anëtarët e KQV-ve, KZAZ-ve dhe operatorët e KQZsë të ngarkuar me detyra të posaçme në qendrën e votimit. Përdorimi i aplikacionit “KQZ” nuk i përjashton anëtarët e KQV, ose sipas rastit të KZAZ nga detyrimi për përdorimin dhe mbajtjen e çdo dokumentacioni tjetër zgjedhor si libri i protokollit të mbledhjeve, të proces-verbalet e të tjerë. Nëpërmjet aplikacionit KQZ, anëtarët e KQV ose të KZAZ, si dhe sipas rastit operatorët do të informojnë KQZ-në për ecurinë e procesit të votimit dhe/ose të numërimit dhe të nxjerrjes së rezultatit. Operatori ka detyrimin për dërgimin çdo një orë të informacionit mbi pjesëmarrjen npërmjet “Skano QR Code”. Ky informacion mund të dërgohet në KQZ edhe nga secili prej anëtarëve të KQZ, por në çdo rast pa penguar procesin e votimit dhe përdorimit të PEI nga operatori.  

Komisioneri ndër të tjera miratoi disa vëzhgues për vëzhgimin e procesit zgjedhor, lirimin dhe emërimin e sekretarit të KZAZ-së nr. 26, qarku Tiranë dhe anëtarë të disa KZAZve, një ndryshim në vendimin nr. 37 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të KZAZ-e”, si edhe vendosi dhënien e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes të disa Qendrave të Votimit.

LajmeMiratohen rregullat proceduriale teknike për administrimin dhe zhvillimin e procesit të votimit dhe numërimit elektronik.