KAS vendos kalimin për shqyrtim të dy kërkesave ankimore.

19/04/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së tre Kërkesave Ankimore.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi mos kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 13 me objekt “Të shqyrtohet dhe të zgjidhet në rrugë administrative, ankesa e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit ndaj Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”, me ankues Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit.

Gjithashtu, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 12 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.224 datë 13.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e Raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.03.2021-03.04.2021”, me ankues Partia Drejtësi, Unitet dhe Integrim dhe kërkesës ankimore nr. 14 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.234, datë 14.04.2021, për sanksion administrative me gjobë ndaj z. Gentian Picari, Kryetar i Bashkisë Vorë në shumën 10.000 (dhjetë mijë) lekë, për mos zbatim të vendimit nr.140, datë 15.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”, me ankues Kryetari i Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari.

Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 12 dhe nr. 14 do të bëhet ditën e Martë, dtatë 20.04.2021 në orën 16:00 dhe 17:00.

Lajme KAS vendos kalimin për shqyrtim të dy kërkesave ankimore.