KAS vendos lënien në fuqi të vendimit të KSHZ-së për vendosjen e sanksionit administrativ ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë.

20/04/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 12 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.224 datë 13.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e Raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.03.2021-03.04.2021”, me ankues Partia Drejtësi, Unitet dhe Integrim dhe kërkesën ankimore nr. 14 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.234, datë 14.04.2021, për sanksion administrativ me gjobë ndaj z. Gentian Picari, Kryetar i Bashkisë Vorë në shumën 10.000 (dhjetë mijë) lekë, për mos zbatim të vendimit nr.140, datë 15.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”, me ankues Kryetari i Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e kërkesës ankimore nr. 12 të paqaqitur nga PDIU dhe ndryshimin e pikës 2 të vendimit nr. 224, datë 13.04.2021 të KSHZ.

Gjithashtu, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore të parqitur nga Kryetari i Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari dhe lënien në fuqi të vendimin nr. 234, datë 14.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

LajmeKAS vendos lënien në fuqi të vendimit të KSHZ-së për vendosjen e sanksionit administrativ ndaj Kryetarit të Bashkisë Vorë.