Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e  testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të procedurës, shpalli fitues për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës zj. Erjona Ahmetaj.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse