KAS përfundon shqyrtimin e tre kërkesave ankimore për qarkun Gjirokastër, vendos rrëzimin e tyre.

19/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimevedhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 33 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 347, datë 04,05,2021 të KSHZ “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Gjirokastër” me ankues Lëvizja Socialiste për Integrim, nr. 41 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 347, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Gjirokastër” me ankues koalicioni PD-AN dhe nr. 52 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 347, datë 04.05.2021 të KSHZ dhe shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër” me ankues kandidatin e pavarur, z. Kreshnik Merxhani.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesat ankimore nr. 34 me objekt “Ndryshimi i vendimit nr. 339, datë 04,05,2021 të KSHZ “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Berat”, Rinumërimi dhe rivlerësimin e votave për ZAZ-te 63, 64, 65, 66,67 dhe 68” me ankues Lëvizja Socialiste për Integrim, nr. 35 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 339, datë 04.05.2021 të KSHZ “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Berat”; Shpalljen e pavlefshme të procesit të votimit në qendrat e votimit të qarkut Berat si dhe përsëritjen e zgjedhjeve” me ankues Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe nr. 42 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 339, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Berat”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Berat” me ankues koalicionin PD-AN.

KAS në përfundim të shqyrtimit administrativ të ankimit kundër vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. Nr. 339, datë 04.05.2021 “Për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore qarku Berat, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në Zonën Zgjedhore qarku Berat, me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore nr. 35 dhe nr. 42 dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 339, datë 04.05.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore qarku Berat”.  

Ky vendim është vendim i ndërmjetëm dhe do të jetë pjesë e vendimit përfundimtar që do të marrë KAS pasi të shqyrtojë edhe kërkesën ankimore nr. 34, “Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr. 339, datë 04.5.2021 dhe rinumërimin e votave në ZAZ nr. 63 deri në nr. 68 të qarkut Berat”, e cila me vendim të ndërmjetëm të KAS është bashkuar me KA nr. 34 dhe nr. 42.

LajmeKAS përfundon shqyrtimin e tre kërkesave ankimore për qarkun Gjirokastër, vendos rrëzimin e tyre.