Njoftim për rishpallje për vend të lire pune për pozicionin Specialist/jurist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

25/05/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se;

Në administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka një vend të lirë pune,për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive.Kategoria e pagës III-b.

Me vendimin nr.5439 prot., datë 24.05.2021 të njësisë përgjegjëse procedura e shpallur me nr.5038 prot., datë 10.05.2021“Pranim në shërbimin civil“, për pozicionin e lirë të punës specialist/jurist në sektorin e dekriminalizimit në DJDZ  Anullohet.

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për rishpallje për vend të lire pune për pozicionin specialist/jurist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për rishpallje për vend të lire pune për pozicionin Specialist/jurist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.