Tërhiqet anikimuesi për qarkun e Lezhës, KAS pushon çeshtjen.

28/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi pushimin e shqyrtimit të kërkesës ankimore nr. 53, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.349, datë 04.05.2021 të KSHZ dhe shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në zonën zgjedhore qarku Lezhë.” të subjektit ankimues kandidatin e propozuar nga zgjedhësit, z. Iljaz Shehu, për shkak të tërheqjes së ankimuesit.

LajmeTërhiqet anikimuesi për qarkun e Lezhës, KAS pushon çeshtjen.