Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.06.2021.

08/06/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:

Data e seancës: 09.06.2021, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektudhëzim “Për përcaktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”;
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Gurjeta Tajar Brakaj”;
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Memaliaj, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Esmeralda Hasan Shaha (Xhaferi)”;
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tepelenë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Valentina Sulo Hasanbega”;
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Rita Ndue Lazri”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 09.06.2021.