Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele”, për pozicionin e punës specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

01/07/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas përfundimit të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit  të kandidatëve për procedurën lëvizje paralele, për vendin e lirë të punës Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe të Financës  nuk u paraqit asnjë kandidaturë për konkurim.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele”, për pozicionin e punës specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.