Publikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për fazën konkurrimi- testimi, për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin, Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

19/07/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  kreut  IV  të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Elona Balla
  2. Mimoza Çorbaxhiu

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al. 

Njësia përgjegjëse

Vende të lira punePublikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për fazën konkurrimi- testimi, për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin, Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.