Ankimuan sanksionet administrative për mosdorëzimin e raporteve financiare, KAS kalon për shqyrtim 12 kërkesat ankimore.

08/09/2021 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar 12 kërkesa ankimore, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 430, datë 22.07.2021 të KSHZ, “Për dorëzmin e raporteve vjetore financiare të partive politike për vitin kalendarik 2020 dhe sanksionet për mosdorëzimin e tyre” me ankues Partia Aleanca Demokristiane, Partia Lëvizja e Legalitetit, Partia Balli Kombëtar,  Partia Ora e Shqipërisë, Partia Bashkimi Demokrat, Partia Balli Kombëtar Demokrat, Partia Kombëtare Konservatore Albania, Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar, Partia Demokracia e Re Europiane, Partia Emigracioni Shqiptar, Partia Lëvizja Demokratike e Shqipërisë, Partia Aleanca Maqedonasve për Integrim Europian, Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim, Partia Demokratike e Bashkimit Mysliman Shqiptar, Partia e Gjelbër, Partia e Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen, Partia për Zhvillim Kombëtar, Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë dhe Partia Uniteti Kombëtar.

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvilloi seancën e shqyrtimit paraprak për verifikimin e elementëve të formës dhe përmbajtjes së kërkesave ankimore.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të 12 kërkesave ankimore, në datën 09.09.2021, në orën 10:00.  

LajmeAnkimuan sanksionet administrative për mosdorëzimin e raporteve financiare, KAS kalon për shqyrtim 12 kërkesat ankimore.