Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin,specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.

21/12/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  kreut  IV  të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Për procedurën pranim në shërbimin civil për vendin e lirë të punës të kategorisë ekzekutive specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB, në përfundim të afaftit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin,specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.