Në zbatim të nenit 18 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit nr.108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, përcaktojmë planin vjetor të pranimit në shërbimin civil në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

 

Nr.

 

Pozicione Numri i vendeve vakante Kategoria
1 Shef sektori 4 III-a
2 Specialist 5 III-b

Kategorizim i pagave sipas vendimit 67/2020, të Kuvendit të Shqipërisë, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit më kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

 Njësia përgjegjëse