Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, magazinier në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

21/04/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 67/2020, të Kuvendit “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Vendimit nr.202 të Këshillit të Ministrave, datë 15.03.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.717, datë 23.06.2009, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve shpall:

  • 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Magazinier në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për më shumë klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, magazinier në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, magazinier në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.