For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor në DADSIT.

Responsible sector