Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2018 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Procedura e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë mesme drejtuese, për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, mbyllet pa asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse