Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 28.06.2022, ora 10:30

Rendi i ditës:

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”;
 2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sonila Ristan Meço”;
 3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Faslli Mezan Beduli”;
 4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Mimoza Bahri Jaupaj”;
 5. Projektvendim “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ilmi Sali Kuka, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja e Re, qarku Lezhë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;
 6. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj  z. Edison Memolla Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Denis Dedej Përgjegjësit të Qendrës Kultutore “Haxhi Memolla”, zj. Ana Dhamo Drejtor i Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, z. Luan Shehi Drejtor i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë, zj. Margarita Dedej Drejtorit të Shkollës “Haxhi Qehaj” dhe zj. Mimoza Bidaj Drejtorit të Kopështit Rrogozhinë, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 7. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare,” ndaj z. Fatmir Juka, Drejtor i Galerisë së Arteve Shkodër, z. Xhemal Bushati, kandidati për kryetar i bashkisë Shkodër dhe Partisë Demokratike, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 8. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të Bashkisë Lushnjë, z. Haki Çako Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 9. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 10. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, Qendrës Shëndetësore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç, zj. Edona Tafa dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
 11. “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Emirjana Sako, kandidat për kryetar të Bashkisë Durrës, z. Arben Ahmetaj Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes: