Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

19/09/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën “Ngritje në Detyrë”, për vendin e lirë të punës të kategorisë së mesme drejtuese, Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore, Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Komiteti i Pranimit për Ngritje në Detyrë (KPND), në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

  1. Enkeleon TOPULLI

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

 

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.