Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

26/09/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1(një) vend të lirë pune të kategorisë së ulët drejtuese, për pozicionin Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumetacionit Zgjedhor në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në DJDZ.