Njoftim Publik drejtuar Altin BRARI, Dalina SHEHU,Rozeta MERSINAJ, Arti HILA, Sulejman HASMEGAJ, Besjan CAUSHAJ, Bektash GEGA

14/11/2022 | Njoftime publike

Njoftim publik drejtuar z. Altin Mexhit BRARI, zj. Dalina Astrit SHEHU, zj. Rozeta Teferik MERSINAJ, z. Arti Pjeter HILA, z. Sulejman Ali HASMEGAJ, z. Besjan Shefit CAUSHAJ, z. Bektash Hajdar GEGA;

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, me vendimin nr. 470, datë 03.12.2021 “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021”, i kërkoi Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksioneve administrative ndaj sekretarëve të Komisioneve të Qendrave të Votimit, sipas listës në lidhjen 3 bashkëlidhur këtij vendimi.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve, me vendimin nr. 1, datë 05.01.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 02, datë 24.12.2021 drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”, vendosi sanksion administrativ gjobë në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për secilin nga 31 (tridhjetë e një) Sekretarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit.

Bazuar në nenin 176, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenet 517 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, në funksion dhe në përmbushje të detyrimit që buron nga zbatimi i vendimit nr. 1, datë 05.01.2022, të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, ju njoftojmë se keni detyrimin ligjor për ekzekutimin e detyrimit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e këtij njoftimi.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në pamundësinë e gjetjes së adresës të subjekteve, është drejtuar me kërkesë për informacion bashkive përkatëse dhe në përgjigje të tyre nuk janë gjetur adresat e personave. Në vijim është drejtuar me kërkesë për informacion edhe partive politike për të cilat subjektet kanë kryer detyrën si sekretar në Komisionin e Qendrës së Votimit, por nuk ka ardhur përgjigje.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bazuar në nenin 162, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë ” të ndryshuar, ka vendosur të kryejë njoftimim publik, për shkak të pamundësisë së gjetjes të një adrese të saktë. Kjo shpallje është publikuar edhe në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Njoftimi publik vlerësohet i kryer pas 10 ditëve nga data e shpalljes.

Pagimi i shumës objekt ekzekutimi të kryhet sipas faturës së mëposhtme:

FATURA

Njoftime publikeNjoftim Publik drejtuar Altin BRARI, Dalina SHEHU,Rozeta MERSINAJ, Arti HILA, Sulejman HASMEGAJ, Besjan CAUSHAJ, Bektash GEGA