KAS pranon kërkesën ankimore të partisë “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”

21/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 35, depozituar nga Partia “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar” me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 173, datë 14.03.2023”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi pranimin e ankimit, ndryshimin e vendimit nr. 173, datë 14.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe detyrimin e KShZ-së të regjistrojë si subjekt zgjedhor partinë politike “Aleanca Progresiste LZHK”, me kryetar z. Dashamir Shehi, me germa nistore LZHK.

LajmeKAS pranon kërkesën ankimore të partisë “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”