KAS rrëzon kërkesën ankimore dhe lë në fuqi vendimin e Komisionerit

23/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 36, me objekt “Kundërshtimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 179, datë 18.03.2023 dhe ndryshimin e këtij vendimi, duke vendosur: Pezullimin e regjistrimit të subjektit “Partia Demokratike” me nënkryetar z. Enkelejd Alibeaj në cilësinë e kryetarit të komanduar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023, deri kur Kolegji Zgjedhor të jetë shprehur me vendim përfundimtar për ankimimin e subjektit “Partia Demokratike e Shqipërisë” e përfaqësuar nga Kryetari z. Sali Berisha””.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 179, datë 18.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Mbi zbatimin e vendimit nr. 27, datë 16.03.2023, të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për regjistrimin e “Partisë Demokratike” si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

LajmeKAS rrëzon kërkesën ankimore dhe lë në fuqi vendimin e Komisionerit