Përcaktohet mekanizmi i hedhjes së shortit për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për këshillat e bashkisë 

25/03/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi disa ndryshime në vendimin nr. 8, datë 23.02.2023, të Komisionit Rregullator, “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.  

Ndryshimet e miratuara përcaktojnë mekanizmin e hedhjes së shortit për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimi për këshillat e bashkisë.  Shorti dhe parashorti do të kryhet në 4 faza.  

  1. Në fazën e parë përfshihen në short subjektet zgjedhore të cilat kanë regjistruar lista shumemërore kandidatësh në të gjitha zonat zgjedhore.  
  2. Në fazën e dytë përfshihen në short subjektet zgjedhore të cilat kanë regjistruar listat shumemërorë nga 31 deri 60 zona zgjedhore.  
  3. Në fazën e tretë përfshihen në short subjektet zgjedhore të cilat kanë regjistruar listat shumemërorë deri në 30 zona zgjedhore.  
  4. Në fazën e katërt përfshihen në short kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për këshillin e bashkisë, në rast se për një zonë zgjedhore regjistrohen dy ose më shumë kandidatë. Shorti do të hidhet ndërmjet tyre. Në renditjen përfundimtare kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për këshillin e bashkisë vendosen pas renditjes së partive politike dhe koalicioneve. 

Ndryshimet e miratuara parashikojnë se numrat e përfshirë në short janë në rend rritës dhe të barabartë me numrin e subjekteve që marrin pjesë në secilën fazë. Numrat që shënohen në shiritat e letrës të përfshirë në fazën/fazat pararendëse nuk përfshihen në fazën vijues. 

LajmePërcaktohet mekanizmi i hedhjes së shortit për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për këshillat e bashkisë