Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 30.03.2023.

29/03/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 30.03.2023, ora 11:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

 1. Projektvendim “Për miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor Partia “Drejtësi Integrim dhe Unitet”,  për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 2. Projektvendim “Për kthimin për korrigjim të dokumentacionit të listës shumemёrore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak, Bashkia Vlorë, të depozituar nga partia “Lëvizja e Legalitetit”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 3. Projektvendim “Për kthimin për korrigjim të dokumentacionit të listës shumemёrore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak të depozituar nga Partia “Fronti i Majtë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të partisë politike “Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Eduart Muhamet Nallbani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 6. Projektvendim “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 7. Projektvendim “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 8. Projektvendim “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 9. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.
 10. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës së Radio Televizionit Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.
 11. Projektvendim “Për një shtesë në vendimin nr. 79, datë 1.3.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për akreditimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës Qëndresa Qytetare, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.
 12. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 10 mars – 16 mars 2023.
 13. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 17 mars – 23 mars 2023.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 30.03.2023.