Zgjedhjet vendore 2023 – Miratohen rregullat e raportimit financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore

07/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator miratoi rregullat për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave të veçanta për plotësimin, depozitimin, kontrollin dhe verifikimin e raporteve financiare që dorëzojnë partitë politike kur konkurojnë më vete apo si pjesë e një koalicioni, përfshirë kandidatin për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit. Vendimi përcakton gjithashtu, mënyrën e raportimit sipas formateve të përcaktuara për partitë politike, kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumëemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit.

Rregullatori në këtë vendim ka përcaktuar mënyrën e raportimit nga ekspertët kontabël të licensuar, të caktuar nga KQZ për të kontrolluar raportet financiare për fushatën zgjedhore të partive politike/subjekteve zgjedhore, afatet për publikimin e raporteve; rolin dhe përgjegjësitë e financierëve të partive politike/koalicioneve, si dhe të kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit.

Risitë e këtij vendimi janë raportimi online i formateve financiare për fushatën zgjedhore, i formateve të auditimit të fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike/subjektet zgjedhore për fushatën zgjedhore.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Miratohen rregullat e raportimit financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore