Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 06.05.2023.

05/05/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 06.05.2023, ora 12:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas: 

 1. Projektvendim “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 23-30 prill 2023”.
 2. Projektvendim “Për vlerësimin e raportimeve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 07 mars 2023 deri 02 maj 2023”.
 3. Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 369 nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për afishimin e materialeve propagandistike në vendet e reklamave ndriçuese, në ambientet publike të Bashkisë Kukës, nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 4. Për shqyrtim administrativ të denoncimit nr. 370 nga Partia Demokratike e Shqipërisë mbi keqinformimin nga disa subjekte mediatike.
 5. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 386 nga KRIIK për afishimin e materialeve propagandistike në kundërshtim të ligjit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në aksin rrugor kombëtar nga Tirana për në Lushnjë”.
 6. Projektvendim “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 387 nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për heqje të materialeve zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 7. Projektvendim “Për miratimin e manualeve teknike të përdorimit të platformës elektronike të raportimit financiar”.
 8. Projektvendim “Për raportimin financiar në platformën elektronike nga subjektet zgjedhore për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
 9. Raportim mbi informacionin e dërguar nga Bashkitë për vendimin për përcaktimin e vendeve publike për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
 10.  Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Florin Hazir Ponari”.
 11. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesave të Misionit të Vëzhgimit të OSBE-ODIHR, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës, të Ambasadave Bullgare, Sllovake dhe Gjermane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 06.05.2023.