Përfundon shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 77 dhe nr. 84

29/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 77, datë 22.05.2023, depozituar nga Partia Aleanca Progresiste LZHK, me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 674, datë 17.05.2023 të dhënë nga KZAZ nr. 15 Kurbin”.

Subjekti Partia Aleanca Progresiste LZHK kishte kërkuar hapjen e një kutie të deklaruar nga KZAZ si të parregullt, numërimin e votave në këtë kuti dhe pasqyrimin e tyre në Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve.

KAS nga këqyrja e materialit zgjedhor konstatoi se kutia ishte e masivisht e dëmtuar dhe për këytë arsye vendosi rrëzimin e kërkeses së subjektit dhe lënien në fuqi të vendimit të KZAZ.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 84, datë 24.05.2023, depozituar nga Partia Aleanca Demokristiane, me objekt “Kundërshtim i vendimit të KZAZ & KQZ: Kundërshtim për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit Bashkiak, Kamëz dhe hartimin e tabelës së re përmbledhëse pas këqyrjes së materialit zgjedhor sipas kësaj kërkese ankimore. Rivlerësim i votave të vlefshme dhe të pavlefshme për disa subjekte në disa prej kutive të Votimit për Këshillin Bashkiak, Kamëz. Rivlerësim për ndryshimet e pa motivuara në Tabelën Elektronike të Rezultateve përmbledhëse për Këshillin Bashkiak, Kamëz.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore, pasi pala ankuese nuk ka plotësuar elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore sipas afatit të lënë më parë nga KAS.

LajmePërfundon shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 77 dhe nr. 84