Apliko si ekspert kontabël i licensuar (auditues ligjor) për auditimin e financave të subjekteve zgjedhore për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023

30/05/2023 | Kryesore, Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë ekspertë kontabël të licensuar (auditues ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre gjatë fushatës zgjedhore për Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore, të datës 14 Maj 2023.

Ekspertët kontabël të licensuar (audituesit ligjor), përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, duhet të plotësojnë njëkohësisht edhe kritere të veçanta. Kliko këtu për t’u njohur me kriteret.

Aplikantët duhet të dorëzojnë aplikimin dhe dokumenatcionin brenda datës 23.06.2023 në mënyrë elektronike në email-in [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

KryesoreApliko si ekspert kontabël i licensuar (auditues ligjor) për auditimin e financave të subjekteve zgjedhore për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023