Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 01.06.2023.

31/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës: 01.06.2023

Ora 12:30 kërkesa ankimore nr. 85

Ora 13:30 kërkesa ankimore nr. 67 dhe nr. 74

Ora 17:00 kërkesa ankimore nr. 81 dhe nr. 86

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore me nr. 85, datë 24.05.2023 me ankues Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “ Kundërshtimin e vendimit nr. 539, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Permbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në Zonën Zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023″; Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentët atmosferikë. 3. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti) për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës. 4. Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qëndrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qënë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë Operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. 5. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Elbasan, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED). 5. Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit te njësisë zgjedhore, Bashkia Elbasan dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Elbasan duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave; 7. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan; si dhe 
    Se fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve”.
  2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore me nr. 74, datë 22.05.2023, me ankues z. Lefter Maliqi. Objekt: Kërkojmë, ndryshimi i Vendimit Nr. I01, datë 16.06.2023 te ZAZ Nr. 64 Bashkia Kuçovë, Qarku Berat, “Për Miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezullateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”.
    Kërkojmē, rinumërim dhe rivleresim të votave për ZAZ-në Nr. 64, të gjitha QV-të duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivleresimi i votave për QV-të e listuara në tabelë. Kërkojmë pavlefshmërinë e vendimit nr. 101, datë 16.05.2023, “Për Miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”. Kërkojmë konstatimin e pavlefshmërisë së vendimit të KQZ ku është emeruar sekretari i ZAZ, Nr. 64 Kuçovë, shtetasi Romeo Arizi. Kërkojmë, pavlefshmerinë e vendimit të KZAZ, Nr. 64 Kuçovë, Qarku Berat, për shtyrjen e numërimit të votës, nga ora 11:00 deri në 12:30. Kërkojmë, pavlefshmërineë e pjeshme të fletës së votimit Kandidatët për Kryetar Bashkie për Bashkinë Kuçove, në pikën ku është shënuar kanidati për Bashkinë Kuçovë Qarku Berat, Kreshnik Hajdari. Pavlefshmërinë e veprimit juridik, formularin e dekriminalizimit, në emër të Kreshnik Hajdarit dorëzuar pranë KQZ referuar ligjit, nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
  3. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore me nr. 67, datë 20.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 101, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 64, Bashkia Kuçovë, qarku Berat “Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”.
  4. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore me nr. 81, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 536, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonen zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentet atmosferike. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti), për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa me transparent dhe gjithëpërfshirës; Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qendrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Kamëz, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED); Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i tabelës permbledhëse për zonen zgjedhore Bashkia Kamëz duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumerimi dhe rivleresimi i votave; Pavlefshmëri të zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Kamez; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve, nga ana Juaj kërkojmë: Përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë si dhe të Këshillit të Bashkisë Kamëz”.
  5. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 86, datë 25.05.2023, depozituar nga subjekti zgjedhor Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., bashkia Kamëz. Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 01.06.2023.