KAS këqyr fletët e votimit për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë dhe Këshillin e Bashkisë Kamëz

01/06/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 85, datë 24.05.2023 me ankues Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 539, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Permbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në Zonën Zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023″. Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentët atmosferikë. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti) për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës. Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qëndrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qënë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë Operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Elbasan, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED). Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit te njësisë zgjedhore, Bashkia Elbasan dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Elbasan duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve.

KAS pranoi pjesërisht kërkesën e palës ankuese dhe vendosi rinumërimin dhe rivlerësimin e fletëve të votimit për kryetar bashkie në QV-të nr. 2373/01, nr. 2481/01 dhe nr. 2483/00, ditën e Hënë, datë 05.06.2023, në orën 12:00. KAS urdhëroi Administratën e KQZ-së për të vënë në dispozicion të palës ankuese procesverbalet dhe librin e protokollit të KZAZ-së 47, për t’i lënë mundësinë ankuesit që të konsultohet me materialet. KAS me shumicë votash vendosi t’i lërë kohë subjektit ankimues deri ditën e Hënë, datë 05.06.2023, në orën 12:00, për të konsultuar pamjet filmike të QV-ve.

KAS shqyrtoi bashkërisht kërkesën ankimore nr. 74, datë 22.05.2023, me ankues z. Lefter Maliqi dhe objekt “Kërkojmë, ndryshimi i Vendimit Nr. I01, datë 16.06.2023 te ZAZ Nr. 64 Bashkia Kuçovë, Qarku Berat, “Për Miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezullateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”. Kërkojmē, rinumërim dhe rivleresim të votave për ZAZ-në Nr. 64, të gjitha QV-të duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivleresimi i votave për QV-të e listuara në tabelë. Kërkojmë pavlefshmërinë e vendimit nr. 101, datë 16.05.2023, “Për Miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”. Kërkojmë konstatimin e pavlefshmërisë së vendimit të KQZ ku është emeruar sekretari i ZAZ, nr. 64 Kuçovë, shtetasi Romeo Arizi. Kërkojmë, pavlefshmerinë e vendimit të KZAZ, nr. 64 Kuçovë, Qarku Berat, për shtyrjen e numërimit të votës, nga ora 11:00 deri në 12:30. Kërkojmë, pavlefshmërinë e pjeshme të fletës së votimit Kandidatët për Kryetar Bashkie për Bashkinë Kuçovë, në pikën ku është shënuar kanidati për Bashkinë Kuçovë Qarku Berat, Kreshnik Hajdari. Pavlefshmërinë e veprimit juridik, formularin e dekriminalizimit, në emër të Kreshnik Hajdarit dorëzuar pranë KQZ referuar ligjit, nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe kërkesën ankimore nr. 67, datë 20.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 101, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 64, Bashkia Kuçovë, qarku Berat “Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”.

KAS pranoi kërkesën e ankuesit z. Lefter Maliqi për pezullimin e shqyrtimit të kërkesës deri në përfundim të shqyrtimit nga Kolegji Zgjedhor të ankimimit të bërë nga ana e tij ndaj vendimit të KAS nr. 136, datë 22.05.2023.

Gjithashtu, KAS vijoi shqyrtimin e kërkesave ankimore me nr. 81, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 536, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonen zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentet atmosferike. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti), për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa me transparent dhe gjithëpërfshirës; Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qendrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Kamëz, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED); Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i tabelës permbledhëse për zonen zgjedhore Bashkia Kamëz duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumerimi dhe rivleresimi i votave; Pavlefshmëri të zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Kamez; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve, nga ana Juaj kërkojmë: Përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë si dhe të Këshillit të Bashkisë Kamëz” dhe nr. 86, datë 25.05.2023, depozituar nga subjekti zgjedhor Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., bashkia Kamëz. Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz”.

Nga këqyrja e fletëve të votimit të dy qendrave të votimit nr. 1575/00 dhe 1597/02 rezultoi se të dhënat e dala nga rinumërimi përputhen me rezultatin e sistemit elektronik të ardhur nga pajisjet elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN). KAS i vlerësoi si të regullta këto dy kuti votimi duke vendosur përfshirjen e tyre në Tabelën Përmbledhëse të Rezultatit për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë Kamëz.

KAS vendosi pezullimin e seancës deri në datën 06.06.2023, në orën 12:30, për të këqyrur provat e depozituara nga ankuesit dhe të pranuara nga KAS.

LajmeKAS këqyr fletët e votimit për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë dhe Këshillin e Bashkisë Kamëz