KAS rivlerëson fletët e votimit për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë

05/06/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve riçeli seancën e shqyrtimit të kërkesës ankimore nr. 76, me ankues koalicionin “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 533, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Belsh, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Belsh dhe miratimin e tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Belsh duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në QV nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosovë, të zonës zgjedhore Bashkia Belsh. Ndryshimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkie Belsh, duke mos përfshirë rezultatin e qendrës së votimit nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosovë. Shpalljen si kandidat fitues për zgjedhjet për kryetar Bashkie Belsh të z. Bedri Qypi”.

Me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së palës ankuese për rivlerësimin dhe rinumërimin e votave në të gjitha qendrat e votimit për bashkinë Belsh.

Ndërkohë, në zbatim të nenit 136, pika 3, e Kodit Zgjedhor, për nevojat e shqyrtimit administrativ të kërkesës ankimore nr. 76, anëtarët e KAS, z. Elvis Çefa dhe z. Ledio Braho i kërkuan KQZ-së paraqitjen në cilësinë e provës të gjithë kutitë e qendrave të votimit për zgjedhjet për kryetar bashkie për KZAZ nr. 45, Bashkia Belsh, si dhe rivlerësimin e të gjithë fletëve të votimit. Rivlerësimi i fletëve të votimit do të bëhet ditën Martë, datë 06.06.2023 në orën 13:30. 

Sot,vijoi edhe shqyrtimi i kërkesa ankimore nr. 85, datë 24.05.2023 me ankues koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 539, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Permbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në Zonën Zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023″; Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentët atmosferikë. 3. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti) për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës. 4. Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qëndrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qënë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë Operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. 5. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Elbasan, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED). 5. Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit te njësisë zgjedhore, Bashkia Elbasan dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Elbasan duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave; 7. avlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytetarëve”.

Nga këqyrja e fletëve të votimit të tre qendrave të votimit me nr. 2373/01, nr. 2481/01 dhe nr. 2483/ rezultoi se të dhënat e dala nga rinumërimi përputhen me rezultatin e sistemit elektronik të transmetuar nga pajisjet elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN).

Shqyrtimi i kërkesës ankimore do të riçelet ditën e Mërkurë, datë 07.06.2023 në orën 11:00.

Gjithashtu, KAS vijoi shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 80, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 531, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkia Rrogozhinë dhe Miratimi i Tabelës së re Përmbledhëse pas Rinumërimit dhe Rivlerësimit të votave në të gjithë qendrat e votimit të zonës zgjedhore, Bashkia Rrogozhinë”.

Nga këqyrja e fletëve të votimit për 55 QV-të e Bashkisë Rrogozhinë rezultoi se: gjithsej fletë votimit të vlefshme 10237, fletë votimi të pavlefshme 273, kandidati i propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Edison Memolla 5129 vota dhe kandidati i propozuar nga koalicioni “Bashë Fitojmë”, z. Shkëlqim Hoxha 5108 vota.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me vendim të ndërmjetëm vendosi miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve (TPR) për kryetarin e bashkisë Rrogozhinë, sipas vlerësimit që u bë në KQZ në seancën e shqyrtimit nga KAS.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve u tërhoq për vendim, i cili do të shpallet ditën e Martë, datë 06.06.2023, në orën 12:15.

LajmeKAS rivlerëson fletët e votimit për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë