KAS këqyr fletët e votimit për zgjedhjet për Kryetarin e bashkisë Belsh

06/06/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shpalli vendimin për kërkesën ankimore nr. 80, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 531, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkia Rrogozhinë dhe Miratimi i Tabelës së re Përmbledhëse pas Rinumërimit dhe Rivlerësimit të votave në të gjithë qendrat e votimit të zonës zgjedhore, Bashkia Rrogozhinë”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash pranoi pjesërisht kërkesën ankimore dhe vendosi ndryshimin e vendimit nr. 531, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Rrogozhinë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” të Komisonerit Shtetëror të Zgjedhjeve, sipas tabelës përmbledhëse të miratuar me vendimin e ndërmjetëm të KAS të datës 5.6.2023. Gjithashtu, KAS rrëzoi kërkesën për mospërfshirjen në Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Rrogozhinë, të rezultatit të zgjedhjeve për qendrën e votimit 2224/01 IEVP Rrogozhinë.

KAS vijoi shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 81, datë 23.05.2023, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 536, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonen zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentet atmosferike. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti), për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës; Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qendrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë  shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Kamëz, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED); Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i Tabelës Përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Kamëz, duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumerimi dhe rivlerësimi i votave; Pavlefshmëri të zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Kamez; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve, nga ana Juaj kërkojmë: Përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë si dhe të Këshillit të Bashkisë Kamëz” dhe nr. 86, datë 25.05.2023, depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., Bashkia Kamëz; Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz”.

KAS vendosi rrëzimin e kërkesës për marrjen e ekspertëve të huaj, për ekspertimin e paisjeve elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN), ndërkohë shpallja e vendimit do të bëhet ditën e mërkurë, datë 7 Qershor 2023, ora 10:45.

Gjithashtu, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi edhe kërkesën ankimore nr. 76, datë 22.05.2023, depozituar nga koalicionit “Bashkë Fitojmë”, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 533, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Belsh, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023″.  Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjithë qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Belsh dhe miratimin e tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Belsh duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në QV nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosovë, të zonës zgjedhore Bashkia Belsh. Ndryshimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkie Belsh, duke mos përfshirë rezultatin e qendrës së votimit nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosovë. – Shpalljen si kandidat fitues për zgjedhjet për kryetar Bashkie Belsh të z. Bedri Qypi”.

Nga këqyrja e fletëve të votimit për 40 QV-të e Bashkisë Belsh rezultoi se: gjithsej fletë votimit të vlefshme 9079, fletë votimi të pavlefshme 186, kandidati i propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Arif Tafani 4564 vota dhe kandidati i propozuar nga koalicioni “Bashë Fitojmë”, z. Bedri Qypi 4515 vota. KAS me vendim të ndërmjetëm vendosi miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve (TPR) për kryetarin e bashkisë Belsh, sipas vlerësimit që u bë në KQZ në seancën e shqyrtimit nga KAS.

 Në përfundim të shqyrtimit, me shumicë votash KAS pranoi pjesërisht kërkesën dhe vendosi ndryshimin e vendimit nr. 533, datë 18.05.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Belsh, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”, si dhe rrëzoi kërkesën e ankuesit për mospërfshirjen në TPR, rezultatin e zgjedhjeve të Qendrës së Votimit nr. 2565/01, IEVP Burgu Kosovë.

LajmeKAS këqyr fletët e votimit për zgjedhjet për Kryetarin e bashkisë Belsh